Stauning Lufthavn og 200 m høje testmøller i Velling Mærsk

2014-10-24 00:36

Testvindmøller i Velling Mærsk og Stauning Lufthavn

Området ved Velling Mærsk er af staten udpeget som testområde for store vindmøller.

Den placering er en meget stor udfordring for Stauning lufthavn, da møller på 200 meters højde bryder den hindringsfrie flade omkring lufthavnen. Dermed skabes der en generel faresituation, som skal afhjælpes med ændrede procedurer og yderligere teknisk anlæg.

Det har været et meget langt forløb omkring hele sagsbehandlingen, som fra kommunens side har virket meget rodet og ugennemsigtig. Mølleprojektet har hyret rådgivningsfirmaet Rambøll til at foretage en sikkerhedsvurdering, omkring beflyvningen af Stauning lufthavn efter at møller er stillet op. Den sidste udgave af Rambøll rapport om sikkerhedsvurderingen har versionsnummer 26 og er efter vores opfattelse fyldt med fejl og lette konklusioner. Rambøll nåede frem til, at lufthavnen skulle begrænses til kun at måtte beflyves med fly med højst ti personer om bord. Hvis der var flere skulle der søges en dispensation i Trafikstyrelsen.

Det var helt uacceptabelt for Stauning Lufthavn og i øvrigt i strid med den indledende beslutning byrådet har truffet om, at der skal været et testcenter for vindmøller i Velling Mærsk, men det må ikke begrænse Stauning Lufthavns operationsmuligheder. Hvis der skal yderligere tekniske tiltag til, for at lufthavnen kan beflyves i fremtiden, som i dag, så skal mølleprojektet stå for den finansielle del af etablering af eventuelle tekniske tiltag.

Fra bestyrelsen i lufthavnen har vi påpeget, at den miljøgodkendelse, der er for Stauning Lufthavn skal revurderes, når flyvevejene skal lægges om på grund af vindmøllerne. Vi blev enige med kommunen om, at det skulle være Cowi, der skulle forestå opgaven, da vi ikke har tillid til, at Rambøll kunne løfte opgaven tilstrækkeligt kompetent.

Efter noget tovtrækkeri blev Cowi sat på opgaven og der foreligger nu en gennemarbejdet rapport, som har indregnet de nye flyveveje og det nye lydbillede som fremkommer når møllerne er stillet op. Kommunens miljøafdeling har gennemgået rapporten og fundet, at de nye flyveveje ikke vil påvirke lufthavnens miljøgodkendelse.

 Fra bestyrelsens side er vi blevet enige med mølleprojektet repræsentant og Ringkøbing-Skjern kommune om at der skal laves en ny sikkerhedsrapport, som tager højde for at lufthavnen kan beflyves uden begrænsninger af passagerantal og andet.

 På grund af den meget store usikkerhed, der har været omkring Rambølls rapporter om sikkerhedsvurderingen er der nu sat i nyt firma på opgaven. Firmaet som hedder Integra har nu afleveret sin rapport til Trafikstyrelsen. I rapporten peges der bl.a. på, at der er nogle tekniske tiltag, som kan fjerne den risiko, som møllerne udgør for flyene. Det er radaropkobling og en yderligere udbygning af instrumentlandingssystemet. Der bliver så ændret noget på flyvevejen, der hvor møllerne står.

Integra har peget på et nyt og ikke tidligere berørt problem med at møllerne skaber turbulente vindstrømninger på bagsiden af møllerne. Dette kan påvirke beflyvningen af Lufthavnen ved bestemte vindretninger og bestemte vindhastigheder. Der findes ingen danske retningslinjer, om hvor store afstandskrav der skal lægges ind bag møllerne for at undgå problemer. Der findes nogle anbefalinger fra Holland og England, men disse er ikke ens og kan alene bruges som inspiration til at påpege behovet for at få lavet danske og måske også internationale retningslinjer, når problemfeltet er undersøgt til bunds.

 I forbindelse med tilladelsen til opførelsen af møllerne vil det være muligt for Ringkøbing Skjern kommune at lægge en forudsætning ind om, at vindmøllerne skal nulstilles og standses, hvis vindturbulensen giver problemer eller begrænsninger for lufthavnen, når og hvis vindhastighed og retning er særligt ugunstige for lufthavnen.

Lige nu behandler Trafikstyrelsen den seneste sikkerhedsvurdering fra Integra og vi afventer nu, hvad de siger til de yderligere sikkerhedstiltag, der skal laves.

Efter den noget træge start er det mit klare indtryk, at både mølleprojektet og Ringkøbing Skjern kommunens øverste ledelse er enige i, at der skal gøres hvad der er muligt for at der er plads til lufthavnen og til vindmølleprojektet.

Det er vigtigt for mig, at slå fast at bestyrelsen i Stauning Lufthavn ikke har noget imod vindmøller, men vindmøllerne må ikke ødelægge lufthavnen eller medføre begrænsninger i operationsmuligheder.

Hvis der kan laves tiltag, som gør, at der er plads til vindmøller og lufthavn så er det ok fra vores side, men hvis der kun er plads til enten lufthavn eller vindmøller så må vindmøllerne vige og lufthavnen bestå.